Parochiële Caritas Instelling

Binnen onze parochie zijn momenteel nog twee Parochiële Caritas Instellingen actief, namelijk die van Everdingen en van Vianen. Sinds de fusie van de parochies van Leerdam, Everdingen en Vianen tot de parochie van de Heilige Drie-eenheid, zijn ook de beide caritas-instellingen begonnen met een nauwere samenwerking.

Wat doet een Parochiële Caritas Instelling?

De Parochiële Caritas Instelling (PCI), vroeger ook wel het armenbestuur genoemd, verleent waar nodig financiële hulp bij tijdelijke problemen. Deze hulp kan nodig zijn bij geheel onverwachte uitgaven waar mensen soms voor komen te staan. B.v. bij plotseling verlies van werk, bij echtscheiding, ouderen die noodgedwongen moeten verhuizen, hoge uitgaven als gevolg van ziekte. De PCI ondersteunt niet alleen individuele personen of gezinnen, maar ook organisaties of instellingen en parochiële activiteiten. De geboden hulp is niet kerkgebonden, waar nodig is die er voor iedereen. Het motto van de PCI is: “Eerst helpen en niet bureaucratisch zijn”.

Hoe werkt de PCI?

Iedere aanvraag wordt zorgvuldig bekeken en snel beoordeeld door twee bestuursleden van de PCI. De aanvraag wordt onmiddellijk besproken en aangepakt, zonodig per telefoon of e-mail. Natuurlijk wordt er ook gekeken of er een ander vangnet bestaat waar de de hulpvraag thuis hoort. In elk geval wordt er verwezen en geholpen om dat conatct te leggen. Is die hulp te ver weg en is directe hulp noodzakelijk, dan springt de PCI financieel bij. Zonodig vindt een verrekening plaats wanneer de juiste bron voor hulp is gevonden. Soms wordt ook hulp in natura geboden. De hulp wordt verleend zonder aanzien des persoons en de oorzaak van het probleem is voor de beoordeling door de PCI niet van belang.

Het is geen eenvoudige zaak om te weten waar noden zijn en waar hulp nodig is. Mensen lopen nu eenmaal niet graag te koop met hun problemen. Er is een begrijpelijke gêne om zelf de hulpvraag te stellen, maar het is volstrekt veilig om deze bij het bestuur neer te leggen.
Kent u iemand  die in (financiële) nood verkeert, schroom niet en meld hem of haar aan. Er is een absolute geheimhoudingsplicht.

Bij wie aanmelden?

Signalen uit de parochie of gemeente worden opgepakt maar bereiken de PCI ook via pastoor Meijer. Wilt u in contact komen met de PCI leg dan uw vraag neer bij onze pastoor en zeg hem dat u graag in contact komt met de PCI. Vanwege het persoonlijke karakter kan een verzoek of de PCI met u contact opneemt al voldoende zijn. Een van de bestuursleden van de PCI neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.