Het Engel des Heren

V. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
R. En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

V. Zie de dienstmaagd des Heren.
R. Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet, Maria…

V. En het Woord is vlees geworden.
R. En het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria…

V. Bid voor ons, heilige Moeder van God.
R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht mogen worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

In de naam + van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(Dit gebed wordt meestal drie maal daags gebeden, om 06.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur)